HIMNUSZ AZ ANGYALOKHOZ

Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!
 
Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!
 
Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Amen.

Forrás ~ Internet


FOHÁSZ A SZENT ANGYALOKHOZ

Szent Mihály főangyal, a te oltalmad alá helyezem magamat halálom órájára. 
Tartsd vissza a pokoli ellenséget, hogy meg ne kísérthessen és lelkemben kárt ne tehessen.

Szent Gábor főangyal, eszközölj ki számomra Istentől élő hitet, soha meg nem ingó reményt, égő szeretetet és forró áhitatot a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt.

Szent Rafael főangyal, légy vezetőm, hogy az erény és a tökéletesség útjáról soha le ne térjek!

Szent Őrzőangyalom, ajánlj engem Isten irgalmába, hogy szent sugallataival vezéreljen
 s egyúttal erőt is adjon azok hűséges teljesítésére!

Ó szeretettől égő Szeráfok, kérjetek számomra forró szeretetet Isten iránt!

Ó bölcs Kerubok, járjatok közbe érdekemben, hogy Istenemet mindig jobban és jobban megismerjem!

Ó kiváló Trónusok, szerezzétek meg számomra a szív benső nyugalmát!

Ó boldog Uraságok, kérjetek istentől lelki erőt, hogy gonosz hajlamaim fölött 
mindenkor győzedelmeskedhessem!

Ó legyőzhetetlen Hatalmasságok, kérjetek számomra erőt a pokol hatalma ellen!

Ó csodatevő Erősségek, eszközöljétek ki számomra az erények és tökéletesség teljességét!

Ó tiszteletreméltó Fejedelemségek, legyetek segítségemre, 
hogy mindenkor engedelmes és igazságos legye!

Ó szent Arkangyalok, pártfogoljatok Istennél, hogy akaratom minden körülmények között egyezzék az Ő szent akaratával!

Ó szent Őrzőangyalok, őrizzetek meg minden kicsinyhitűségtől, hogy mély alázatosságra törekedjem és bizalmamat Isten irgalmasságában soha el ne veszítsem! Amen.

Forrás ~ Internet


GYERMEKEIM ŐRANGYALAI

Gyermekeim Őrangyalai, rátok bízom enyéimet, mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem őket. Védjétek meg őket ma és minden nap minden testi és lelki bajtól, hogy megmeneküljenek a rossztól. Ébresszétek föl lelkiismeretüket a kísértések idején, és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik a lankadás óráján. Szent angyalok, kik örökké az Úristen színe előtt jártok, kérjétek az Istent, hogy mindent jó végre vezessen családunkban, hogy mi, akik összetartozunk, majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt. Amen.
IMA HAZÁNK ŐRANGYALÁHOZ

Ó hazánk Szent Őrangyala, Tiéd a kiváltság, hogy megvédd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe! Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött!

Tisztítsd meg kí­vánságainkat! Hozd el népünk számára Isten irgalmának világossá­gát! Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát! Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét! Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől!

Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával! Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével! Áraszd népünkre Isten akaratának áldását! Áraszd ki Isten Lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra! Áraszd szét Isten Szentségének jó­téteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre!

Áldd meg állatainkat, halainkat és madarainkat! Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Isten irgalmas Szívébe! Amen.

Forrás ~ Internet


FOHÁSZ GYERMEKEIM ŐRANGYALÁHOZ

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim őrangyalai,
kiket Isten állított melléjük. Mindenekelőtt azért a kegyelemért könyörögjetek, hogy őket Isten és a mennyország számára nevelhessem.

Oltalmazzátok őket ott, ahol az én szemem nem őrködhet felettük, kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket. Figyelmeztessétek őket ott, ahol az én hangom nem éri utol őket, vezessétek és mentsétek meg őket a mennyország számára!
Isten fizesse meg szereteteteket!

Amen.
 
SZENT MIHÁLY ARKANGYAL VÉDELMEZZ MINKET

'Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben,
a  gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: 'Parancsoljon neki az Isten!'
 Te pedig mennyei seregek vezére, a  gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak
a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!' Amen.

XIII. Leó pápa
 
IMA A SZENT ANGYALOKHOZ

Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Amen.

IMA AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában
 is az Ő jelenlétében élnem!

Kérlek, mutass utat kísértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!

Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke
találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked!

Amen.

ESTI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ!

Ó, szent őrangyalom! Segítségeddel ismét eltelt egy nap.
 Szívem mélyéből köszönöm az Atyának, Szűz Máriának
 és személyesen Neked, mindazt a felismerést, 
nyilvánvaló és számomra rejtett irányítást,
 egyáltalán minden kegyet, melyet a nap folyamán kaptam.
 Te kérted, közvetítetted számomra és részesítettél benne.

Ha egy pillanatra visszatekintek az elmúlt napra, 
akkor ismét annyi hiányosságot fedezek fel magamban. 
Letértem a tökéletességhez vezető útról, 
midőn nem követtelek és nem bíztam benned eléggé. 

Ezáltal megbántottalak Téged, leghűbb kísérőm és védelmezőm.
 Őszintén bánom mindezen romlottságokat és állhatatosan kérlek,
 legdrágább barátom, bocsáss meg nekem.

Kérd számomra Isten kegyét, 
szabadjon még jobban érzékelnem vezetésed, 
hogy a jövőben tanácsod felismerhessem.
 Így terjeszd ki fölém karjaid, és őrizve állj mellettem ezen éjjelen. 
Akkor nincs gonosz ellen, ki hozzám közeledni merjen 
és nincs számomra veszély.

 Édesen alszom védelmed alatt az én Istenem 
és Atyám iránti hitben, reménységben és szeretetben, 
kinek orcáját Te látod, és akit ma éjjel légy szíves 
helyettem imában kérni, tisztelni és magasztalni. Amen.


REGGELI  IMA A SZENT  ŐRANGYALHOZ!

Ó, szent őrangyalom! Teljes szívemből köszönöm ,
hogy ismét egész éjjel megóvtad testem,
szellemem és lelkem minden sérülésétől.

Hálából védelmedért ezt a napot teljesen
a Te tiszteletedre és Isten tiszteletére
és magasztalására akarom áldozni.

 Kezeid által minden tettem, gondolatom
és érzésem Istennek, az Úrnak ajánlom fel.
Segíts mindent úgy rendeznem, hogy méltó legyen
 kezeid által Isten örök fensége elé juttatni.

Óvj meg a bennem lakozó gonosztól.
Óvj meg mindentől, ami becsületemnek,
 életemnek és jó szándékomnak árthat.

Rád bízom testem, szellemem és lelkem,
oltalmad alatt mindenkor biztos leszek abban,
hogy ha Te vezetsz, nem tévedek,
ha Te gondoskodsz rólam, nem ér bánat.

Ó, Isten angyala, ki védelmezőm vagy,
világosíts meg, óvj és vezess engem
ma és mindennap. Amen!

Népszerű bejegyzések